. . .

تلــــخ میگذرد…


ایـــــن روزها


که قرار استـــ


از او …


برای دلـــــــــــم


یک انســـــان معمـولی بســـــــــازم!!

.........................................

 

 


خنده ام میگیرد…

از اینکه…

هنوز بهت فکر میکنم…
...
خدایا کمکم کن…

خسته شده ام…

وقتی مال من نیست…

چرا تو فکرمه…!!!

/ 0 نظر / 23 بازدید