به {بــعــضــیـآ} بــآس گــفــت:

به  {بــعــضــیـآ} بــآس گــفــت:

هــر چــقــدم بِــه خــودتـــ بــرســـی؛

بـــآز بــه {مــن} نـمیـرســی

{اونیــکـه} بـآس بــه مــا میــرســیـد،رســیــد… شـمآ نــدو… نــمیرسـی…

 

 

بــه {بــعضــیـــــا} هم بـایـــد گفـــ :

اگـه رفتــنتـــ واســه خـــودتـــ {جـــــون} بــــود واســه مــآ {آخ جـــون} بـــود!!

/ 0 نظر / 52 بازدید