نــــــــــــه! شـدنی نیست

نامـم را پـاک کـردی... یـادم را چـه میکنی؟ یـادم را پـاک کنـی... عشــقم را چـه میکنی؟ اصـلا همـه را پـاک کـن هــر آنـچه از مـن داری از مـن که چیـزی کـم نمیشود... فقــط بگــو با وجـدانت چـه میکنی؟ نکند آن را هـم پـاک کـرده ای؟ نــــــــــــه! شـدنی نیست نمیتوانی آنـچه که نداشتی را پـاک کنـی...

/ 0 نظر / 8 بازدید