بشکن ...

بهترین معلم من کسی بود که


 با ارزشترین مطلب عمرم را به من آموخت :


 دو خط موازی روی تخته کشید


و گفت این دو هیچگاه به هم نخواهند رسید  ،


مگر اینکه یکی خود را بشکند...

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید