شک نکن

شک نکن " دنیا همینه :
.
مرد بودن " دَرد " دارد ..... نامرد بودن " کـِـیـــف " !!

خوبی " تــاوان " دارد ..... بدی " احترام " !!

پاک باشی " تـَـنهایی " ....... خیانت کنی " با کلاســی "

اما

✔ دور باشـــی و تــپــــــنده

بهتر است از این که

✔ نزدیـــک باشی و زننـــــــده

☜ این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی

✘ دیگر تنـــــــــها نخواهی بود✘

 

 

 


/ 1 نظر / 7 بازدید