یادمــــــــــان با...شــد

   یادمــان بـاشــد :

وقتـــی کـسـی را بـه خـودمـان وابـســتـه کــردیـمــــــ ،

در بـرابـرش مســئولیــــمــــــ ...

در بـرابـر اشـکــــــ هایــش ،

شـکـســتن غــرورش ،

لحـظه های شکسـتنـش در تنـهایی

و لـحظه های بی قراریـش،

و اگـر یـادمــان بــرود ،

در جـایـی دیـــگر ســرنوشــت یـادمـان خــواهـد آورد ،

و ایـن بـار مــا خـود فــــرامـــــــــــوش خـواهیــمــــــ شــد!

 

 

 


/ 0 نظر / 25 بازدید