دختر

دخترکه باشی بایدحواست به دردپای مادرت باشد؛ دخترکه باشی ساعت هابرایت مهم میشودتامبادا پدرقرصش رافراموش کند؛ دخترکه باشی میشوی سنگ صبورمادربزرگت؛ دخترکه باشی سینه ات میشودصندوقچه ی اسراربرادر دختر، برای بودنت شکر... به سلامتی همه دخترا....

/ 1 نظر / 7 بازدید