تمام رنگ ها مال تو.......

تمامی رنگ ها مال تو سیاهی چشمانت برای من!

می خواهم آسمانی بسازم برای خودم

تا با هر نگاه تو موجی از ستاره ها زاده شوند

با بوسه ات بر پیشانیم ماه بخندد و آغوشت…

/ 0 نظر / 8 بازدید